Kotva
Aktuality
Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019
30.1.2018

Od 1. 2. 2018 přijímá škola řádně vyplněné přihlášky ke studiu pro školní rok 2018/2019. Přihlášky můžete odevzdávat do 1. 3. 2018 (lze zaslat i poštou - razítko pošty může být nejpozději 1. 3. 2018). 

 
 
Kalendář akcí
27. školní týden
Anketa
Jak na vás působí nový web?
Moderně
Čistě
Standardně
Přehledně
Celkem hlasovalo: 1034
 
 
Virtuální prohlídka školy

 
 
Stipendium pro žáky školy
 
 
Schránka důvěry
 
 
Počítadlo
Online:
6

Dnes:
418

Posledních 7 dní:
4121

Posledních 30 dní:
12390

Celkem:
12495

Mapa webu
A
A
A

Maturitní zkoušky 2018

Vloženo: 31.12.1969 | Autor: vera.lencova| Zobrazeno: 13238x | Zatím neupraveno

 

Aby mohl žák maturitní zkoušku konat, musí se k ní nejprve přihlásit. Formulář přihlášky obdrží žáci u RNDr. Marie Jarouškové, zástupkyně ředitelky školy pro teoretické vyučování (kabinet č. 307). Přihlašování žáků pro jarní zkušební období bude v letošním školním roce ukončeno 1. prosince 2017.

Žáci, kteří žádají o přiznané uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky, musí spolu s přihláškou odevzdat i platný posudek školského poradenského zařízení.

 

Předměty

Český jazyk

Matematika

Cizí jazyk

Profilová část maturitní zkoušky

 

Český jazyk

Český jazyk a literatura je zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky. Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury je zkouškou komplexní – skládá se ze tří dílčích zkoušek:

Každou dílčí zkouškou jsou ověřovány především ty znalosti a dovednosti, k jejichž ověřování je příslušná forma dílčí zkoušky nejvhodnějším evaluačním (hodnotícím) nástrojem. Zároveň je tak minimalizováno nežádoucí překrývání působnosti jednotlivých dílčích zkoušek. K jistému průniku přitom musí docházet vždy, např. budeme-li vycházet z předpokladu, že ve všech třech dílčích zkouškách by mělo být požadováno spisovné vyjadřování, které je v souladu s jazykovými normami. Požadavky k maturitní zkoušce jsou vymezeny katalogem požadavků pro český jazyk a literaturu.

Hodnocení společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury

Didaktický test je vyhodnocován centrálně elektronickou formou. Písemná práce je také hodnocena centrálně – opravují proškolení certifikovaní hodnotitelé. Ústní zkouška je hodnocena hodnotiteli jmenovanými ředitelkou školy, kteří jsou držitelé platných osvědčení k hodnocení zkoušek společné části maturity. Celkový bodový zisk z komplexní zkoušky z českého jazyka a literatury se vypočítá jako vážený průměr získaných procentních bodů všech 3 dílčích zkoušek, přičemž váhy jednotlivých zkoušek (Didaktický test: Písemná práce: Ústní zkoušení) jsou 1:1:1.

Pokud žák neuspěje u komplexní zkoušky z českého jazyka a literatury, opakuje jen tu dílčí zkoušku/y, u které neuspěl.

 

Žák losuje z vlastního seznamu 20 knih, které vybral ze seznamu sestaveného školou:

SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL KE STÁTNÍ MATURITĚ (Velikost: 214.74 kB)

 

Žák vybírá 20 literárních děl

Světová a česká literatura do konce 18. století

Min. 2 literární díla

Světová a česká literatura do konce 19. století

Min. 3 literární díla

Světová literatura 20. a 21. století

Min. 4 literární díla

Česká literatura 20. a 21. století

Min. 5 literárních děl

Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama. Seznam žáka může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora. Seznam literárních děl, z něhož žák vybírá, sestavuje škola. Minimální celkový počet nabízených literárních děl je 60, horní hranice není stanovena.

Po vylosování zadání žák obdrží pracovní list, na kterém budou 2 ukázky – jedna z vylosované knihy (text umělecký), druhá z libovolného neuměleckého textu (např. novinového článku). Pracovní list bude obsahovat úkoly, jejichž splněním žák prokáže, že přečetl zvolenou knihu. Neznamená to ovšem, že umí pouze převyprávět obsah knihy. Na rozboru neuměleckého textu ukáže, že je schopen pracovat s různými druhy textů.

Během celé ústní zkoušky se hodnotí také používání spisovného jazyka a vhodně zvolená slovní zásoba!

Kontaktní osoba: Mgr. Olga Šramelová

 

Matematika

Matematika je jedním ze zkušebních předmětů zařazených do společné části maturitní zkoušky (dále MZ). Žák může z tohoto předmětu konat povinnou nebo nepovinnou zkoušku. Na řešení testu mají žáci 105 minut čistého času. Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek mají čas prodloužen podle zařazení na základě posudku školského poradenského zařízení.

 Informace z katalogu požadavků platné pro školní rok 2017/2018

 

Katalog požadavků k maturitní zkoušce z matematiky (Velikost: 574.53 kB) uvádí 5 základních kategorií kompetencí, které jsou pro úspěch u zkoušky zásadní, a které by měly být zohledňovány i během výuky na střední škole napříč všemi maturitními obory.

  • Osvojení matematických pojmů a dovedností;
  • Matematické modelování;
  • Vymezení a řešení problému;
  • Komunikace;
  • Užití pomůcek;

Platný katalog požadavků (Velikost: 574.53 kB) dále uvádí jednotlivé tematické okruhy, základní specifikace zkoušky a příklady testových úloh pro zkoušku z matematiky.

Více informací ke zkoušce z matematiky naleznete také pod jednotlivými odkazy.

Kontakní osoba: RNDr. Marie Jaroušková

 

Cizí jazyk

Cizí jazyk je zkušební předmět zařazený do společné části maturitní zkoušky. V současné době je ve společné části nabízeno 5 cizích jazyků – anglický jazyk, francouzský jazyk, německý jazyk, španělský jazyk a ruský jazyk. Žák může zvolit pouze takový cizí jazyk, který je na škole vyučován. Podmínkou volby tedy není, zda příslušný žák volený cizí jazyk na střední škole sám studoval. Zkoušky jsou připravovány a žákům nabízeny v jedné úrovni obtížnosti.

Co se týče profilové části maturitní zkoušky, ředitel školy určí v souladu s vyhláškou MŠMT nabídku povinných i nepovinných zkoušek podle rámcového a školního vzdělávacího programu.

 

Komplexní zkouška

Maturitní zkouška z cizího jazyka má ve společné části MZ vždy (bez ohledu na to, zda je konána jako zkouška povinná či nepovinná) charakter komplexní jazykové zkoušky, tzn., že se skládá ze tří povinných dílčích zkoušek:

Váha jednotlivých dílčích zkoušek při výsledném hodnocení je 2 : 1 : 1.

Pokud žák neuspěje u komplexní zkoušky z cizího jazyka, opakuje jen tu dílčí zkoušku/y, u které neuspěl.

Každá z dílčích zkoušek ověřuje jiné řečové dovednosti. Didaktickým testem jsou ve dvou samostatných subtestech ověřovány řečové dovednosti receptivní – poslech a čtení. Nad rámec řečových dovedností je v didaktickém testu ověřována jazyková kompetence. Formou písemné práce je ověřována produktivní řečová dovednost – písemný projev a ústní formou před maturitní komisí jsou ověřovány produktivní řečové dovednosti – ústní projev a interakce.

 

Rozsah vědomostí a dovedností, které mohou být ověřovány, stanoví ministerstvo v katalozích požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky (dále jen katalog) pro příslušný zkušební předmět.

 

Didaktický testPísemná práceÚstní zkouška
Poslech Čtení a jazyková kompetence Písemný projev Ústní projev a interakce

 

 

Specifikace zkoušky ve vybraných parametrech

 

Dílčí zkouškaVáhaDovednost/kompetenceVymezený čas
DIDAKTICKÝ TEST 50% Poslech 35 min.
Čtení a jazyková kompetence 60 min.
PÍSEMNÁ PRÁCE 25% Písemný projev 60 min.
ÚSTNÍ ZKOUŠKA 25% Ústní projev a interakce 15 min.

  

 

 

 

 

 

 

Náhled témat pro školní část ústní zkoušky z anglického jazyka (Velikost: 55.29 kB)

Kontaktní osoba: Mgr. Helena Růžičková

 

Náhled témat pro školní část ústní zkoušky z německého jazyka (Velikost: 153.48 kB)

Kontaktní osoba:  Mgr. Petra Heřmanová

 

Profilová část maturitní zkoušky 2017

 

TřídaObor1. předmětForma2. předmětForma3. předmětForma
FS4   Praktická zkouška z odborných předmětů (Velikost: 168.47 kB) Praktická zkouška Peněžní provoz (Velikost: 257.79 kB) Ústní zkouška Ekonomika (Velikost: 178.19 kB) Ústní zkouška
MS4 PNC Praktická zkouška z odborného výcviku (Velikost: 209.24 kB) Praktická zkouška Automatizace obráběcích strojů (Velikost: 292.99 kB) Ústní zkouška Technologie (Velikost: 194.56 kB) Ústní zkouška
             
PD4   Praktická zkouška z odborných předmětů (Velikost: 138.55 kB) Praktická zkouška Železniční doprava (Velikost: 77.82 kB) Ústní zkouška Železniční přeprava (Velikost: 89.83 kB) Ústní zkouška
TE4 ET Praktická zkouška z odborného výcviku  (Velikost: 129.6 kB) Praktická zkouška Elektronika a digitální technika (Velikost: 130.62 kB) Ústní zkouška Elektrotechnická zařízení  (Velikost: 134.79 kB) Ústní zkouška
TDS Praktická zkouška z odborných předmětů  (Velikost: 130.45 kB) Praktická zkouška Sdělovací a zabezpečovací elektronické systémy (Velikost: 132.78 kB) Ústní zkouška Elektronika a datové sítě (Velikost: 134.55 kB) Ústní zkouška

 

Nepovinné zkoušky

Ředitelka školy podle § 79 odst. 3 školského zákona rozhodl o zařazení zkoušky Matematika+ do nabídky nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky.

Zkouška Matematika+ se koná formou písemného didaktického testu, který je jednotně zadáván a centrálně vyhodnocován Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (Centrum).

Informace o zkoušce Matematika+ jsou dostupné zde: http://www.novamaturita.cz/zakladni-informace-1404036731.html.