Kotva
ŠKOLA NABÍZÍ

Střední škola elektrotechniky a strojírenství nabízí zájemcům o studium výběr z mnoha oborů - maturitních i učebních. Uchazeči si mohou vybrat z 13 oborů elektrotechnického, strojírenského i ekonomického zaměření. Přijďte se podívat ve Dnech otevřených dveří k nám do školy a vybrat si ze široké nabídky maturitních i učebních oborů. 

  

 

 

 

 
 
Šablony

 

 

Od 1.9.2019 do 31.8.2021 je SŠES realizátorem projektu s názvem: : „SŠES Praha – ŠABLONY II.“, registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_066/0013167 v rámci Výzvy č. 02_18_066 pro Šablony pro SŠ a VOŠ II. - VRR v prioritní ose 3, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

 

Informace o projektu (Velikost: 217.01 kB) 

 

 
 
Stipendium pro žáky školy
 
 
Virtuální prohlídka školy

 
 
Schránka důvěry
 
 
Kalendář akcí
2. školní týden
Počítadlo
Online:
19

Dnes:
3393

Posledních 7 dní:
29511

Posledních 30 dní:
120621

Celkem:
764291

Mapa webu
A
A
A

PŘEHLED UČEBNÍCH OBORŮ

Zobrazeno: 7645x |

Učební obory tříleté, zakončené výučním listem

STROJÍRENSKÉ ZAMĚŘENÍ

23-51-H/01 Strojní mechanik (Zámečník) 

23-52-H/01 Nástrojař 
23-56-H/01 Obráběč kovů (Univerzální obráběč) 
23-51-H/01 Strojní mechanik (Mechanik letadel)

ELEKTROTECHNICKÉ ZAMĚŘENÍ


26-51-H/01 Eektrikář 
26-59-H/01 Spojový mechanik (Sdělovací a zabezpečovací systémy)
26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje (Chladící a klimatizační zařízení) - jednoleté nástavbové studium

 


23-51-H/01 Strojní mechanik (Zámečník)

Obor je zaměřen na ruční nebo strojní zhotovování a sestavování strojních součástí a strojních zařízení. Pracuje a rozumí technologické dokumentaci. Absolvent ovládá ruční a strojní výrobu součástí strojů jejich montáž, demontáž, opravy a zkoušení. Umí montovat, sestavovat a demontovat ocelové konstrukce, svařuje kovy.

Náplní práce tohoto oboru je ošetřování a údržba strojů a zařízení. Zjišťování poruch, provádění běžných a generálních oprav strojů. Ruční a strojní opracování strojních součástí a také svářečské práce. Montáž, demontáž a sváření ocelových konstrukcí, tepelné zpracování kovů. Zámečník pracuje s ručním nářadím, kovoobráběcími stroji:frézkamisoustruhy, vrtačkami, bruskami, svařovací technikou.

Absolvent nachází dobré uplatnění v praxi. Na obor lze navázat nástavbovým studiem zakončeným maturitou.

Firmy, se kterými škola v rámci výuky oboru spolupracuje nebo ve kterých žáci vykonávají přímo odborné praxe: 
AQUA-THERMO s.r.o.
Fábera systems s. r. o.
ESSA s.r.o.
Latecoere Czech Republic s.r.o.

 

 


23-52-H/01 Nástrojař

Absolvent tohoto oboru se uplatní pro činnosti ve výrobních a opravárenských podnicích, veřejných službách a v oblasti živnostenského podnikání při výrobě a především v oblasti strojírenství.

Absolvent umí vyrábět, ošetřovat, udržovat nástroje a měřidla. Opravuje a ostří ručně i strojně nástroje, vyrábí pracovní pomůcky a přípravky potřebné pro sériovou a kusovou výrobu především v oblasti ve strojírenství. Absolvent získá komplexní znalosti ve strojním a ručním zpracování kovů, opracování nekovů, svařování a základní znalosti v moderní technologii počítačově řízených strojů.

Náplní práce oboru nástrojař je zhotovování nástrojů, výroba přípravků, zhotovování šablon, měřidel, údržba vybavení strojů, tvarování kovů a nekovů.

Uplatní se ve velkých, středních i malých firmách a v živnostech jako zaměstnanec i jako podnikatel. Po absolvování závěrečných zkoušek se může ucházet o přijetí do studijních oborů pro absolventy tříletých učebních oborů.

Firmy, se kterými škola v rámci výuky oboru spolupracuje nebo ve kterých žáci vykonávají přímo odborné praxe: 
Hendrych Technik s.r.o.
ESSA s.r.o.
VVP-Martin s.r.o.

23-56-H/01 Obráběč kovů (Univerzální obráběč)

Absolvent oboru Univerzální obráběč disponuje kompetencemi pro činnosti ve výrobních a opravárenských podnicích a to především v odvětví strojírenství.

Absolvent umí vyrobit na obráběcích strojích strojní součásti potřebné pro strojírenský, stavební, dopravní i jiný průmysl. Získá znalosti ručního obrábění kovů a má pokročilé znalosti v oblasti strojního obrábění kovů i nekovů. Během studia je absolvent seznámen se základní obsluhou a programování CNC strojů.

Náplň práce Obráběče kovů je stanovení vhodných technologických postupů výroby, seřizování a obsluha konvekčních strojů např. soustruhů, frézek, brusek. Výroba strojních součástí určených pro montáž sestav, kontrola a úprava vyrobených předmětů, ruční opracování kovů a obsluha CNC strojů.

Ukončení vzdělání a potvrzení dosaženého vzdělání je provedeno závěrečnou zkouškou, která je připravena podle platných předpisů MŠMT. Dokladem je pak vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Po absolvování závěrečné zkoušky se absolvent může ucházet o přijetí do nástavbových studijních oborů. Absolvent oboru Univerzální obráběč se uplatní při výkonu povolání ve velkých, středních i malých firmách, a to v pozici zaměstnance i zaměstnavatele.

Firmy, se kterými škola v rámci výuky oboru spolupracuje nebo ve kterých žáci vykonávají přímo odborné praxe: 
Strojmetal a.s.,
VVP-Martin s.r.o.
Latecoere Czech Republic s.r.o.
LOM Praha s.p
SWAH s.r.o.
Narex s.r.o.
ELEKTROMECHANIKA Úvaly, s.r.o.
ALU-S.V.
23-51-H/01 Strojní mechanik (Mechanik letadel)

Obor je zaměřen na opravování strojů, zařízení a funkčních celků. Dále je zaměřen na provádění montáže a demontáže, kontroly a opravy strojních částí. Absolvent ovládá provádění základních ručních i strojních operací při rozpojování, spojování a opravách strojních částí. Tyto součásti dokáže montovat do větších celků, popř. demontovat z větších celků. Zaměření oboru zahrnuje přípravu pro provádění oprav draků, podvozků, leteckých motorů a ostatních zařízení v opravnách letadel.

Náplní práce mechanika letadel je instalace a servis zařízení letadel, diagnostika a odstraňování závad, vedení dokumentace a záznamů o kontrolách a opravách zařízeních. Evidence technických dat a měření, svařování konstrukcí a dílců. Montáže a demontáželeteckých motorů a dílců, sestavování drakových částí letadel.

Absolvent nachází dobré uplatnění v praxi. Na obor lze navázat nástavbovým studiem zakončeným maturitou.

Firmy, se kterými škola v rámci výuky oboru spolupracuje nebo ve kterých žáci vykonávají přímo odborné praxe: 
LOM Praha s.p
Fábera systems s. r. o.
AQUA-THERMO s.r.o.

26-51-H/01 Elektrikář

Povolání elektrikář nachází uplatnění ve všech oborech činnosti, kde je potřebná práce s elektrickou energií, elektrickými spotřebiči, přístroji a další činnosti na trhu práce. Výstupem tohoto oboru jsou povolání například provozní elektrikář, elektromechanik, servisní elektrikář, opravář elektrospotřebičů a přístrojů, provozní elektrikář v energetice, dolech, hutích, dopravních zařízeních, elektromontér silnoproudých zařízení a také elektrikář železniční dopravy a jejich trakčních zařízení. Uplatnění tohoto oboru je i v dalších odvětvích průmyslu, dopravy, obchodu, služeb. Po doplnění příslušných právních předpisů, zejména Vyhlášku o bezpečnosti a ochraně zdraví č.50/1978 Sb. má možnost získat odpovídající elektrotechnickou kvalifikací pro samostatnou činnost v oboru elektro.

Než bude tyto možností uplatňovat na trhu práce, bude po dobu tří let procházet přípravou. Příprava není jen v odborných znalostech, ale příprava žáka v učebním oboru je zaměřena na vědomosti a dovednosti v oblasti sociálně komutativní, zejména v jazykovém projevu, občanské výchovy i péči o zdraví a zdravém životním stylu. Získá ucelený soubor poznatků o fyzikálních, chemických a hlavně matematických pojmech, které po dosažení dovedností a návyků bude uplatňovat v praxi. Snahou výuky je, aby byl schopen se samostatně vyjadřovat všude tam, kde to situace bude vyžadovat. V odborném vzdělání vychází z požadavku jeho uplatnění v praxi. Významné jsou odborné předměty, které připravují žáka pro jeho odbornou činnost - základy elektrotechniky a elektroniky, práce s technickou dokumentací, základní dovednosti při montáži a aplikaci elektrotechnických prvků ,obvodů a souborů, ale i elektrická měření a především odborná praxe. Veškerá příprava oboru je v souladu s požadavky trhu a především s rychlým rozvojem technologie. Na obor lze navázat nástavbovým studiem zakončeným maturitou.

Firmy, se kterými škola v rámci výuky oboru spolupracuje nebo ve kterých žáci vykonávají přímo odborné praxe: 
AQUA-THERMO s.r.o.
BMK servis
BTL zdravotnická technika a.s.
České dráhy, a.s.
Siemens Česká republika
TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s.
Com - Pakt Energy, a.s.
JANČA & EMAS group s.r.o.
Par­ker Han­ni­fin Sales CEE s.r.o.
Schäfer – Menk s.r.o.
Schindler CZ, a.s.
SUP-TECHNIK a.s.
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
26-59-H/01 Spojový mechanik (Sdělovací a zabezpečovací systémy)

Cílem učebního oboru je výchova absolventů v oboru rychle se rozvíjející telekomunikační techniky, telekomunikačních služeb, které se snoubí s informační technologií.

Tříletý učební obor Sdělovací a zabezpečovací sítě je určen pro přípravu odborníků v oblasti telekomunikačníchzabezpečovacích systémů a digitálních technologií. Připravuje chlapce k vykonávání kvalifikovaných činností při zavádění, instalaci, provozu a servisu slaboproudých zařízení. Teoretická výuka je doplněna praktickou výukou v odborných učebnách, laboratořích a dílnách školy, návštěvou odborných firem s vykonáváním praxe. V průběhu studia žáci získají znalosti o optických vláknech a jejich sítíchpočítačové (strukturované) kabeláži.

Absolventi tohoto oboru se velmi dobře uplatňují při zařazení u firem, které se zabývají všemi oblastmi informačních technologií. Jsou schopni odborné činnosti při zřizování a servisu, zabezpečení technického provozu telekomunikačních a mobilních sítí, montáži a údržbě koncových zařízení jako telefonu, terminálů, DSL, kabelové televize a základního nastavení PC. Dosažená úroveň vzdělání umožňuje absolventům pokračovat v nástavbovém studiu zakončeném maturitní zkouškou.

Firmy, se kterými škola v rámci výuky oboru spolupracuje nebo ve kterých žáci vykonávají přímo odborné praxe: 
TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s.
SUP-TECHNIK a.s.
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
ARANEA NETWORK a.s.

 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje 

Studium je určeno těm, kteří už mají střední školu (ideálně v oboru elektromechanik/elektrotechnik), a chtejí si rozšířit kvalifikaci na chladící techniku. 

Úspěšný absolvent na konci studia bude mít:
• výuční list v oboru CHKT
• pájecí průkaz (certifikát páječe dle EN 13 585)
• certifikát na F-plyny (certifikát dle Narízení 2016/2067, kategorie I)

Učební plán je nastaven tak, aby se co nejvíce času věnovalo odborným předmětům (elektrotechnika, chladící zařízení, rozvody el. energie, technická dokumentace).

Věk pro studium není omezen (do 26 let má účastník statut studenta).


V květnu 2018 byl založen YouTube kanál naší školy, kam budeme postupně vkládat prezentační a propagační videa (https://youtu.be/1NNa9jXXqfU).