INFORMACE PRO KONČÍCÍ ROČNÍKY

Věra Lencová Novinky

Na základě metodiky vydané MŠMT k letošním maturitním a závěrečným zkouškám přinášíme informace pro končící ročníky týkající se klasifikace 2. pololetí šk. roku 2020/21 a konání MZ a ZZ.

1/ Ve 2. pololetí školního roku 2020/21 budou v končících ročnících vyučovány a klasifikovány pouze předměty potřebné k MZ nebo ZZ. Ostatní předměty budou na vysvědčení za 2. pololetí proškrtnuty.

U anglického jazyka a matematiky u maturantů platí, že pokud žáci z předmětu nematurují, nemusí se distanční výuky účastnit, za 2. pololetí nebude v jejich případě předmět klasifikován.

Vysvědčení za 2. pololetí bude vydáno v plánovaném datu – u maturitních tříd 28.4.2021, u učebních 1.6.2021.

2/ K MZ nebo ZZ je žák připuštěn, pokud prospěl v 1. pololetí školního roku 2020/21.

 • doklasifikace nebo opravné zkoušky za 1. pololetí musí žák vykonat v případě MZ do konce března 2021, u ZZ do konce května 2021. Pokud žák opravné zkoušky nebo doklasifikace úspěšně nevykoná, není k MZ nebo ZZ připuštěn
 • obě zkoušky budou konány jako komisionální (jmenované zkušební komise)
 • pokud žák nevykoná opravné zkoušky za 1. pololetí nebo doklasifikace do 30.6., nemůže být připuštěn k podzimnímu termínu MZ nebo ZZ
 • je v zájmu každého žáka sjednat si doklasifikace nebo opravné zkoušky u příslušného předsedy zkušební komise, a to i v době distanční výuky, nečekejte na návrat k prezenční výuce, času není mnoho

3/ Úpravy termínů, obsahu MZ a ZZ:

 • Maturitní zkoušky
 • písemné zkoušky z ČJ a jazyků se nekonají
 • u didaktických testů dojde k navýšení časů (viz https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/zkousky-spolecne-casti)
 • ústní MZ se posunou do června 2021 – konkrétní termíny budou zveřejněny dodatečně na webových stránkách (předpoklad do 15.2.2021)
 • u některých maturitních otázek dojde k úpravě obsahu (např. počet otázek…) – dokumenty budou postupně vyměňovány na webových stránkách a vyučující podají žákům informace ke svým předmětům, pokud ke změnám došlo
 • Závěrečné zkoušky
 • žáci konají pouze 2 části – praktickou a ústní
 • termíny se ponechají v červnu, dojde maximálně k drobným úpravám – opět budou termíny k dispozici na webových stránkách (předpoklad do 15.3.2021)

4/ Vzhledem k tomu, že epidemiologická situace nedovoluje zatím návrat končících ročníků k prezenční výuce, budou realizovány v oblasti odborného výcviku konzultace (za přítomnosti jen jednoho žáka a jednoho pedagoga). Ke konzultacím si bude odborný výcvik zvát počínaje 8.2.2021 jednotlivé žáky dle zpracovaných rozpisů – pro žáky jsou v tu chvíli konzultace povinné. Pokud se k ní žák bez řádné omluvy nedostaví a v souladu se školním řádem absenci neomluví, považuje se absence za neomluvenou.

 • žádáme žáky, aby se omlouvali pokud možno předem, aby mohl být pozván místo nich jiný žák, termínů není vzhledem k možnosti realizace mnoho
 • dále doporučujeme žákům, aby používali při konzultacích pokud možno respirátory
 • při vstupu do prostor školy bude žákům změřena teplota

Uvedený systém konzultací je stanoven pouze pro období distanční výuky.