Odevzdávání přihlášek ke studiu pro školní rok 2021/2022

Věra Lencová Novinky

Vážení uchazeči o studium,

jelikož epidemická situace zůstává nadále velmi špatná, žádá Vás škola o omezení osobního kontaktu při předávání přihlášek ke studiu. Přinášíme Vám shrnutí toho, co je potřeba k vyplnění a odevzdání přihlášky a zároveň několik informací k přijímacímu řízení.

Řádně vyplněné, lékařem a ZŠ potvrzené přihlášky ke studiu mohou uchazeči/zákonní zástupci odevzdávat od 1. 2. 2021 na recepci školy do připravené schránky (v době od 8.00 do 14.00 hodin) nebo zasílat poštou na adresu školy. Přihlášky je třeba odevzdat nejpozději do 1. března 2021.

Žádáme uchazeče a jejich zákonné zástupce, aby nenechávali odevzdání přihlášky na poslední chvíli pro případ, že by bylo potřeba něco doplnit, a aby věnovali vyplnění všech náležitostí přihlášky zvýšenou pozornost – zejména podpisy, potvrzení lékaře, potvrzení ZŠ na zadní straně a kontakt na zákonného zástupce, případně plnoletého uchazeče.

Potvrzení o přijetí přihlášky obdrží uchazeč/zákonný zástupce mailem (pokud je uveden na přihlášce), případně formou SMS zprávy do dvou až tří dnů od podání přihlášky.

V prvním kole přijímacího řízení lze podat dvě přihlášky ke studiu. Uchazeč se může přihlásit na dvě školy, nebo může podat dvě přihlášky na jednu školu a dva různé obory. Obě přihlášky musí být identické (tzn. pořadí škol musí být stejné na obou přihláškách). V případě nezletilých uchazečů musí být přihláška opatřena podpisem jak zákonného zástupce, tak podpisem samotného uchazeče.

Škola přijímá přihlášky pouze na platném tiskopisu pro školní rok 2021/2022, kde je uvedeno rodné číslo uchazeče (přihláška ke stažení zde, zkrácené studium zde).

Povinné náležitosti přihlášky ke studiu: 

– základní školou potvrzený prospěch (2. strana přihlášky – 1. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku) nebo úředně ověřená vysvědčení z 8. ročníku a první poloviny 9. ročníku ZŠ (u žáků, kteří se nehlásí ze ZŠ)

– lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu ve zvoleném oboru (1. strana přihlášky)

– cizinci mimo území EU doloží potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR, doklad o splnění povinné školní docházky nebo osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení (dle §1 bod i) a j) vyhlášky 353/2016, Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání) – doklady je třeba doložit nejpozději do 1. 9. 2021

– uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami doloží originál platného posudku školského poradenského zařízení (v případě, že se uchazeč hlásí na maturitní obor a požaduje, aby mu byla u přijímacích zkoušek přiznána podpůrná opatření, je nutné, aby měl v posudku stanoveny podmínky poskytovaných opatření konkrétně pro přijímací zkoušky na SŠ)

Povinné náležitosti přihlášky ke studiu – zkrácené studium:

– lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu ve zvoleném oboru (1. strana přihlášky)

– ověřené kopie dokladů o vzdělání , které jsou potřeba k přijetí ke studiu (absolvent maturitního oboru 1. a 2. pololetí 3. ročníku SŠ a 1. pololetí 4. ročníku SŠ, absolvent učebního oboru 1. a 2. pololetí 2. ročníku SŠ a 1. pololetí 3. ročníku SŠ).

– cizinci mimo území EU doloží potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR, doklad o splnění povinné školní docházky nebo osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení (dle §1 bod i) a j) vyhlášky 353/2016, Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání) – doklady je třeba doložit nejpozději do 1. 9. 2021

– uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami doloží originál posudku školského poradenského zařízení

Organizační směrnice ředitelky školy pro 1. a další kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/22 ke stažení zde

V případě dalších dotazů jsem Vám k dispozici na info@ssesp10.cz nebo na tel. čísle: 720 161 895. Užitečné informace naleznete rovněž na https://www.ssesp10.cz/pro-uchazece/prijimacky/.