Odevzdávání přihlášek ke studiu pro školní rok 2020/2021

Věra Lencová Novinky

Řádně vyplněné, lékařem a ZŠ potvrzené přihlášky ke studiu mohou uchazeči/zákonní zástupci odevzdávat i osobně ve studijním oddělení školy v době od 7.00 do 15.00 hodin a dále v době do 17.00 hodin na recepci školy. Přihlášky je třeba odevzdat nejpozději do 2. března 2020. Potvrzení přijetí přihlášky obdrží uchazeč/zákonný zástupce mailem (pokud je uveden na přihlášce), případně formou SMS zprávy do dvou až tří dnů od podání přihlášky.

V prvním kole přijímacího řízení lze podat dvě přihlášky ke studiu. Uchazeč se může přihlásit na dvě školy, nebo může podat dvě přihlášky na jednu školu a dva různé obory. Obě přihlášky musí být identické (tzn. pořadí škol musí být stejné na obou přihláškách). Zákonný zástupce nezletilého uchazeče/zletilý uchazeč vyplněnou a potvrzenou přihlášku předá nebo odešle střední škole do 2. března 2020. V případě nezletilých uchazečů musí být přihláška opatřena podpisem jak zákonného zástupce, tak podpisem samotného uchazeče.

Škola přijímá přihlášky pouze na platném tiskopisu pro školní rok 2020/2021, kde je uvedeno rodné číslo uchazeče (přihláška ke stažení zde, zkrácené studium zde).

Povinné náležitosti přihlášky ke studiu: 

– základní školou potvrzený prospěch (2. strana přihlášky) nebo úředně ověřená vysvědčení z 8. ročníku a první poloviny 9. ročníku ZŠ (u žáků, kteří se nehlásí ze ZŠ)

– lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu ve zvoleném oboru (1. strana přihlášky)

– cizinci mimo území EU doloží potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR a nostrifikaci dosaženého vzdělání mimo ČR (nostrifikační doložka) – nostrifikaci nejpozději v den nástupu do školy (tj. 1. 9. 2020)

– uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami doloží originál posudku školského poradenského zařízení (v případě, že se uchazeč hlásí na maturitní obor a požaduje, aby mu byla u přijímacích zkoušek přiznána podpůrná opatření, je nutné, aby měl v posudku stanoveny podmínky poskytovaných opatření konkrétně pro přijímací zkoušky na SŠ)

Povinné náležitosti přihlášky ke studiu – zkrácené studium:

– lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu ve zvoleném oboru (1. strana přihlášky)

– ověřené kopie dokladů o vzdělání , které jsou potřeba k přijetí ke studiu (absolvent maturitního oboru 1. a 2. pololetí 3. ročníku SŠ a 1. pololetí 4. ročníku SŠ, absolvent učebního oboru 1. a 2. pololetí 2. ročníku SŠ a 1. pololetí 3. ročníku SŠ).

– cizinci mimo území EU doloží potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR a nostrifikaci dosaženého vzdělání mimo ČR (nostrifikační doložka) – nostrifikaci je třeba doložit do 1. 9. 2020

– uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami doloží originál posudku školského poradenského zařízení

Organizační směrnice ředitelky školy pro 1. a další kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/21 ke stažení zde: