Odevzdávání přihlášek ke studiu pro školní rok 2023/2024

Věra Lencová Novinky

Vážení uchazeči o studium,

v únoru budete podávat přihlášky na střední školy. Přinášíme Vám shrnutí toho, co je potřeba k vyplnění a odevzdání přihlášky a zároveň několik informací k přijímacímu řízení.

Řádně vyplněné, lékařem a ZŠ potvrzené přihlášky ke studiu mohou uchazeči/zákonní zástupci odevzdávat od 1. 2. 2023 na recepci školy do připravené schránky (v době od 7.00 do 15.00 hodin) nebo zasílat poštou na adresu školy. Pracovnici školy Vám budou pro potřeby dotazů nebo radou ke složitějším případům (např. cizinci, větší uzpůsobení podmínek přijímacího řízení) k dispozici v pracovních dnech od 7.30 do 14.30 hodin.  V době zavření školy je možné vhodit přihlášky do schránky umístěné po pravé straně před budovou školy. Přihlášky je třeba odevzdat nejpozději do 1. března 2023. Škola bude v době pololetních a jarních prázdnin (od 3.2. do 10.2.2023) uzavřena.

Žádáme uchazeče a jejich zákonné zástupce, aby nenechávali odevzdání přihlášky na poslední chvíli pro případ, že by bylo potřeba něco doplnit, a aby věnovali vyplnění všech náležitostí přihlášky zvýšenou pozornost – zejména podpisy, potvrzení lékaře, potvrzení ZŠ na zadní straně a kontakt na zákonného zástupce, případně plnoletého uchazeče.

Potvrzení o přijetí přihlášky obdrží uchazeč/zákonný zástupce mailem (pokud je uveden na přihlášce), případně formou SMS zprávy do dvou až tří dnů od doručení přihlášky škole.

V prvním kole přijímacího řízení lze podat dvě přihlášky ke studiu. Uchazeč se může přihlásit na dvě školy, nebo může podat dvě přihlášky na jednu školu a dva různé obory. Obě přihlášky musí být identické (tzn. pořadí škol musí být stejné na obou přihláškách). V případě nezletilých uchazečů musí být přihláška opatřena podpisem jak zákonného zástupce, tak podpisem samotného uchazeče.

Škola přijímá přihlášky pouze na platném tiskopisu pro školní rok 2023/2024, kde je uvedeno rodné číslo uchazeče (přihláška ke stažení zde, zkrácené studium zde).

Povinné náležitosti přihlášky ke studiu: 

– základní školou potvrzený prospěch (2. strana přihlášky – 1. pololetí a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku) nebo úředně ověřená vysvědčení z 8. ročníku a první poloviny 9. ročníku ZŠ (u žáků, kteří se nehlásí ze ZŠ)

– lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu ve zvoleném oboru (1. strana přihlášky)

– cizinci mimo území EU doloží potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR, doklad o splnění povinné školní docházky nebo osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení (dle §1 bod i) a j) vyhlášky 353/2016, Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání) – doklady je třeba doložit nejpozději do 1. 9. 2023

– cizinci, na které se vztahuje §1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny (zák. č. 67/2022 Sb.) doloží společně s podáním přihlášky, že jsou cizinci podle §1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (získaná dočasná ochrana – prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany nebo vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu – prokazuje se vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu).

– uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami doloží originál platného posudku školského poradenského zařízení (v případě, že se uchazeč hlásí na maturitní obor a požaduje, aby mu byla u přijímacích zkoušek přiznána podpůrná opatření, je nutné, aby měl v posudku stanoveny podmínky poskytovaných opatření konkrétně pro přijímací zkoušky na SŠ)

Povinné náležitosti přihlášky ke studiu – zkrácené studium:

– lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu ve zvoleném oboru (1. strana přihlášky)

– ověřené kopie dokladů o vzdělání , které jsou potřeba k přijetí ke studiu (absolvent maturitního oboru 1. a 2. pololetí 3. ročníku SŠ a 1. pololetí 4. ročníku SŠ, absolvent učebního oboru 1. a 2. pololetí 2. ročníku SŠ a 1. pololetí 3. ročníku SŠ).

– cizinci mimo území EU doloží potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR, doklad o splnění povinné školní docházky nebo osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení (dle §1 bod i) a j) vyhlášky 353/2016, Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání) – doklady je třeba doložit nejpozději do 1. 9. 2023

– uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami doloží originál posudku školského poradenského zařízení

Průvodce vyplněním přihlášky zde  (průvodce je vyhotoven Cermatem pro rok minulý, ale obecný návod k vyplnění přihlášky zůstává, datumy JPZ jsou samozřejmě letos stanoveny jinak – viz. naše webová stránka k přijímacímu řízení).

 

Odpovědi na nejčastější otázky k přijímacímu řízení 

 

Organizační směrnice ředitelky školy pro 1. a další kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/24 ke stažení zde

V případě dalších dotazů jsme Vám k dispozici na info@ssesp10.cz nebo na tel. čísle: 720 161 895. Užitečné informace naleznete rovněž na https://www.ssesp10.cz/pro-uchazece/prijimacky/.