PŘÍPRAVNÉ KURZY K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM

Věra Lencová Novinky

Uchazeč o studium, který se bude hlásit na obor ukončený maturitní zkouškou, bude konat na naší škole povinně přijímací zkoušky, a to formou jednotné přijímací zkoušky. Naše škola nabízí pro zájemce o studium opět letos přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky. Kurzy budou probíhat prezenční formou v budově školy Jesenická 3067, Praha 10.
Tematická náplň obou kurzů je v rozsahu učiva ZŠ. Cílem přípravných kurzů je opakování a procvičení učiva potřebného k úspěšnému složení přijímací zkoušky, zároveň se  účastníci kurzů seznámí s prostředím střední školy.

Přihláška na přípravné kurzy ke stažení zde

Harmonogram kurzů:

Český jazyk: 14. 2. 2023; 21. 2. 2023, 28. 2. 2023; 7. 3. 2023; 14. 3. 2023   

Matematika: 16. 2. 2023; 23. 2. 2023; 2. 3. 2023; 9. 3. 2023; 16. 3. 2023

Kurzy budou otevřeny při účasti minimálně 10 žáků.

Vyplněné přihlášky zasílejte do 13. 1. 2023 na info@ssesp10.cz, odevzdejte osobně nebo zašlete na adresu Jesenická 1, 106 00 Praha 10, zájemci budou zařazeni v pořadí, jak přišly přihlášky až do naplnění kapacity (cca 22 uchazečů).

Po přijetí přihlášky zašle škola emailem informace týkající se úhrady kurzu včetně variabilního symbolu.


Program přípravy žáků ZŠ na jednotné přijímací zkoušky 
 z českého jazyka a matematiky

Český jazyk:

1) Úvodní hodina – proč je důležitá titulní strana 
–  seznámení s metodikou sestavování testů

–  vyplňování záznamového archu

–  uzavřené a otevřené úlohy

–  opravování chyb

2)  Pravopisné jevy – procvičování    

–  vyhledávání pravopisných chyb v souvislém textu

–  vyhledávání pravopisných chyb v jednotlivých větách

–  procvičování obtížných pravopisných jevů (předpony s, z, velká písmena, shoda – několikanásobný podmět …)

3)   Morfologie a syntax 

–  vyhledávání slovních druhů v textu

–  určování mluvnických kategorií

–  opakování – základní skladební dvojice, věty vedlejší – druhy, věty hlavní poměry

–  složitá souvětí

4)  Práce s textem 

–  rozpoznat umělecký a neumělecký text

–  rozpoznat konkrétní slohové útvary (úvaha, zpráva, výklad, vypravování, charakteristika)

–  tropy a figury

5)  Práce s textem 

–   vyhledat synonyma, homonyma, antonyma a vhodně je použít

–   soudržnost textu – správně seřadit odstavce

6)  Práce s textem 

–   souhrnné procvičování – využití volně dostupných testů


Vypracovala: Mgr. M. Sobotková

 

Matematika

1)  Operace s celými  čísly, desetinnými čísly a zlomky

2)  Operace s algebraickými výrazy

3)  Lineární rovnice, soustavy rovnic

4)  Slovní úlohy

5)  Procenta, poměr, úměra, trojčlenka

6)  Závislosti, práce s daty v tabulce, grafu

7)  Geometrie v rovině, konstrukční úlohy, pravoúhlý trojúhelník, obvody a obsahy

8)  Geometrie v prostoru, objemy a povrchy těles

9)  Zkušební test

10) Oprava a rozbor testu, nestandardní aplikační úlohy

 

Vypracoval: Mgr. J. Kos