TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ

Věra Lencová Novinky

Vážení žáci a rodiče,

momentálně probíhá prezenčně výuka praktického vyučování a případně konzultace v maximálním množství 6 žáků ve skupině. Předpokládá se, že v další fázi se budou vracet žáci k teoretické výuce (od 24.5.2021). O termínu Vás budeme včas informovat. Žáci musí být testováni na přítomnost onemocnění COVID-19. Níže je souhrn pokynů a informací k testování podle pokynů a opatření MŠMT a MZ, které je nutné beze zbytku dodržovat. Samozřejmě platí všechna hygienická opatření – desinfekce rukou, nošení ochrany nosu a úst, sociální rozestupy….

 • Od 12. 4. 2021 platí pro žáky i zaměstnance povinnost nošení RESPIRÁTORŮ v prostorách školy
 • Testování všech žáků, kteří se účastní konzultací nebo prezenční výuky je povinné od 19. 4. 2021. Žáci jsou testováni 1 x týdně (od 3.5.2021), den testování jednotlivých tříd je uveden v rozvrhu.
 • Žák nemůže být k testování nucen. Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání.
 • Testování se neúčastní:
 1. Žáci, kteří onemocnění COVID prodělali v posledních 90 dnech a doloží potvrzení o prvním datu pozitivním výsledku testu
 2. Žáci, kteří předloží výsledek o provedení negativního testu, který nesmí být starší než 7 dní
 3. Žáci, kterým byla již podána 2. dávka očkování proti onemocnění COVID a uplynulo nejméně 14 dní od aplikace (žák předloží certifikát o očkování)
 • Testování žáků bude probíhat v objektu Jesenická v učebnách 11,12,13 a 14. Je třeba dodržovat k testování pouze tato určená místa z důvodu likvidace infekčního materiálu.
 • Žák se dostaví do školy v den testování o 30 minut dříve, než jim začíná konzultace či výuka.
 • Žák se nepřezouvá, nepřevléká do pracovního oděvu, vyčká před testovacími učebnami na pokyn vyučujícího.
 • Po vstupu do učebny si každý žák vydezinfikuje ruce a zaujme místo u testovacího stolku. Nadále se řídí pokyny a doporučeními pedagogů.
 • Testování probíhá samoodběrem .
 • Škola má nyní k dispozici testy Singclean, v příští dodávce budou škole předány testy Sejoy – na níže uvedeném odkazu jsou ke shlédnutí instruktážní videa, prostudujte si je

https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

 • Výsledek testu žák nahlásí vyučujícímu a test hodí do připraveného odpadkového koše a vydezinfikuje si ruce
 • Negativní výsledek = žák pokračuje na výuku s ostatními žáky (pokud nejsou nějaké pozitivní testy u spolužáků).
 • Pozitivní výsledek = zletilý žák odchází domů a informuje praktického lékaře, který mu vydá žádanku na PCR test. Nezletilý žák vyčká v izolační místnosti na zákonného zástupce. Pozitivnímu žákovi vydá škola potvrzení o pozitivním výsledku atg. testu. (návod k objednání se na PCR test)
 • V případě, že se žák dostaví do vyučování později nebo žák chybí v den testování celé třídy a výuka následuje i další den, kdy bude žák na výuce již účastnen, dostaví se půl hodiny před začátkem výuky k Ing. Charvátovi, kde se otestuje v zasedací místnosti školy. Žák nesmí vstoupit do prezenční výuky nebo na konzultace neotestovaný.
 • Koordinátorem pro testování žáků v objektu Jesenická je jmenován Mgr. Miloslav Albl.
 • Pro testování v objektu Dubečská platí závazně stejná pravidla. Koordinátorkou testování je paní Jitka Reilichová, VUOV.
 • Všichni žáci pohybující se ve jmenovaných objektech jsou povinni řídit se jejich pokyny a příkazy, stejně tak ostatních zaměstnanců školy. Místností pro testování v objektu „Dubečská“ je určen „Školní klub“.

Závěrem upozorňujeme, že školní bufet ukončil činnost. Obědy jsou školou zajištěny, žáci si mohou objednávat stravu obvyklým způsobem.

V případě nejasností a dotazů jsme Vám k dispozici na tel. č.: 720 161 895, email: info@ssesp10.cz.

Leták pro rodiče k testování žáků