Vyhlášení výsledků přijímacího řízení do maturitních i učebních oborů pro školní rok 2022/23

Věra Lencová Novinky

Přinášíme seznam přijatých uchazečů v 1. kole přijímacího řízení do všech MATURITNÍCH I UČEBNÍCH OBORŮ naší školy pro školní rok 2022/23.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku, a to do 10 pracovních dnů od vyhlášení výsledků přijímacího řízení – tzn.  u učebních oborů do 10. května 2022, u maturitních do 13. května 2022. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají dnem 11. května 2022, resp. u maturitních oborů dnem 14. května 2022 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v naší škole.

Škola je pro osobní předání otevřena každý pracovní den od 7.30 do 14.30 hodin, poté je možné vhodit zápisový lístek do poštovní schránky umístěné před vchodem do budovy školy. Zápisový lístek lze zaslat také poštou. Zde bychom rádi upozornili, že je nutné zápisový lístek podepsat jak uchazečem, tak v případě nezletilých uchazečů také zákonným zástupcem. Přijatým uchazečům s trvalým bydlištěm v Praze, kteří se nehlásí na střední školu ze základní školy, a cizincům vydá Zápisový lístek Magistrát hlavního města Prahy, Odbor školství, Jungmannova 35/29, Praha 1, 6. patro (http://www.praha.eu/jnp/cz/potrebuji_resit/zivotni_situace/skolstvi/vydani_zapisoveho_listku_na_mhmp.html).

Po odevzdání zápisového lístku obdrží každý uchazeč cca do 30 dnů dopis potvrzující přijetí zápisového lístku školou včetně dalších informací souvisejících s nástupem žáka do školy.

Elektrotechnik (26-41-L/01)

Telekomunikační a datové sítě (26-45-M/01)

Programátor počítačem řízených strojů (23-45-L/01)

Letecký mechanik (23-45-L/02)

Provoz a ekonomika dopravy (37-41-M/01)

Finanční specialista (63-41-M/01)

Elektrikář (26-51-H/01)

Sdělovací a zabezpečovací systémy (26-59-H/01)

Univerzální obráběč (23-56-H/01)

Mechanik letadel (23-51-H/01)

Nástrojař (23-52-H/01)

Zámečník (23-51/H/01)

Chladící a klimatizační zařízení 26-52-H/02 (jednoleté zkrácené studium)

Žáci přijatí do zkráceného studia oboru Chladící a klimatizační zařízení zápisový lístek neodevzdávají, podmínkou nástupu ke studiu od 1. 9. 2022 je odevzdání opisu maturitního vysvědčení nebo závěrečného ročníkového vysvědčení posledního ročníku maturitního oboru, případně výučního listu u učebních oborů, a to nejpozději do 15. 7. 2022 (platí pro ty, kteří tak ještě neučinili).

Jelikož uchazeči tohoto oboru zápisový lístek neodevzdávají, žádáme všechny uchazeče, aby do 30. 6. 2022 potvrdili na studijní oddělení školy (studijni@ssesp10.cz) emailem svůj úmysl nastoupit 1. 9. 2022 ke vzdělávání, tato informace je pro školu důležitá z důvodu zjištění volných míst.

Informace pro uchazeče, kteří podali přihlášku do zkrácené formy studia učebního oboru (jednoleté studium) Elektrikář –  z důvodu malého počtu uchazečů hlásících se na obor Elektrikář ve zkrácené formě (jednoleté studium) škola rozhodla, že ve školním roce 2022/23 nebude tento obor vyučován.