Povinně zveřejňované informace

Střední škola elektrotechniky a strojírenství se v souvislosti se zveřejňováním informací řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a vyhláškou č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, v platném znění.
1/ Oficiální název 

Střední škola elektrotechniky a strojírenství

Právní forma: příspěvková organizace

IZO: 000639133

2/ Důvod a způsob založení

Příspěvková organizace byla zřízena ke dni 1.11.1991 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR pod č.j. 14813/97-60 ze dne 4.3.1997.

Rozhodnutím MŠMT č.j. 34014/2000-14 ze dne 1.1.2001 přešla organizace k 1.1.2001 do působnosti kraje Hl.město Praha.

Usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 08/35 ze dne 29.5.2003 bylo schváleno sloučení Středního odborného učiliště strojírenského, Praha 5 - Radotín, V Sudech 511, se Středním odborným učilištěm technickým, Praha 10, Dubečská 43, s účinností od 1.7.2003 s tím, že nástupnickou organizací je Střední odborné učiliště technické, Praha 10, Dubečská 34.

Usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 32/46 ze dne 24.11.2005 bylo schváleno sloučení Středního odborného učiliště technického, Praha 10, Dubečská 34, se Středním odborným učilištěm technickým, Praha 10, Průhonická ul. a Středním odborným učilištěm telekomunikačním, Praha 10, Jesenická 1, s účinností od 1.7.2006 s tím, že nástupnickou organizací je Střední odborné učiliště technické, Praha 10, Dubečská 34, které má nový název Střední škola elektrotechniky a strojírenství a sídlo na adrese Praha 10, Jesenická 1.

Usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 28/29 ze dne 18.6.2009 bylo schváleno sloučení Střední odborné školy, Praha 3, U Vinohradského hřbitova 3, se Střední školou elektrotechniky a strojírenství s účinností od 1.7.2009 s tím, že nástupnickou organizací je Střední škola elektrotechniky a strojírenství se sídlem Jesenická 3067/1, 106 00 Praha 10.

Zřizovací listina je ze dne 17. 2. 2011 a nabyla účinnosti dem 1. 4. 2011. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace byla schválená dne 30. 6. 2022 a nabyla účinnosti dnem 1. 7. 2022, včetně všech dodatků.

Hlavním účelem příspěvkové organizace je poskytování středního vzdělávání podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon), a vyhlášky 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění.

3/Organizační struktura

Statutárním orgánem příspěvkové organizace je její ředitelka (dále jen „ředitelka“). Ředitelka činí právní úkony jménem příspěvkové organizace ve všech věcech. Do funkce je jmenována a může být odvolána v souladu s § 166 školského zákona a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích.

Organizační struktura organizace k nahlédnutí zde.

4/ Kontaktní spojení 

Kontaktní poštovní adresa: Jesenická 3067/1

Praha 10-Záběhlice

106 00

Seznam budov:

Jesenická
Dubečská
Průhonická

(odkazy na mapy.cz)

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: shodná s poštovní adresou

telefon recepce: 222 351 041

ostatní kontakty: zde

Elektronická adresa podatelny: info@ssesp10.cz

Přehled technických nosičů dat, na kterých povinný subjekt přijímá dokumenty v elektronické podobě:

USB flash disk

webové stránky: www.ssesp10.cz

ID datové schránky:  5mcbyep

Úřední hodiny: 7.00 - 15.00 hod.

Adresa podatelny:  Jesenická 3067/1, Praha 10

Kontaktní údaje pověřence
pro ochranu osobních údajů:

Holubová advokáti s.r.o.
Za Poříčskou bránou 365/21, 186 00 Praha 8 - Karlín
IČ: 24686727
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze pod sp.zn. C 166076
zastoupená: Štěpánem Holubem, jednatelem
tel.: +420 212 242 095
email: poverenec@holubova.cz
ID datové schránky: eaqq73c

Zásady zpracování osobních údajů

Pracoviště školy:

Jesenická 1, 106 00, Praha 10-Záběhlice

Dubečská 34, 100 00, Praha 10-Strašnice

Průhonická 2, 106 00, Praha 10-Záběhlice

Ředitelka školy:

Ing. Bc. Simona Nesvadbová, Ph.D.

Statutární zástupce ředitelky:

Bc. Pavel Friml, zástupce ředitelky pro PV

zastupuje ředitelku školy v její nepřítomnosti v plném rozsahu práv a povinností

Zástupce ředitelky pro teoretické vyučování:

PhDr. Petr Novotný

Zástupce ředitelky pro personalistiku a provoz:

Ing. Jan Charvát

 Školská rada:

Předseda: 

Bc. Valvoda Jan (ped.pracovník)

Jmenovaní zástupci za zřizovatele: 

Mgr. Stárek Jakub

pan Zavadil Jan

Volení zákonní zástupci nezletilých a zástupci zletilých žáků:

pan Dědič Filip (rodič žáka)

sl. Čábelová Jana (žákyně třídy E3)

Volení zástupci z řad ped. pracovníků: 

Bc. Jan Valvoda

Bc. Pavel Friml

5/ Případné platby můžete poukázat

2003760004/6000, PPF banka Praha 4

Variabilní symbol přidělen vždy jednotlivě  (obědy, platba ISIC karet, atd...).

6/ IČ, IZO  

IČ:  00639133

IZO ředitelství:  600 006 638

IZO školy: 000 639 133

IZO výdejny stravy:  110 350 944

7/ DIČ

CZ00639133

Škola je plátcem DPH.

8.1/ Seznamy hlavních dokumentů

- k nahlédnutí na webových stránkách školy zde

- ostatní dokumenty:

 • Zřizovací listina školy - v listinné podobě v ředitelně školy a u statutárního zástupce školy
 • Údaje o rozpočtu - zde
 • Školní vzdělávací programy - v elektronické podobě k nahlédnutí u statutárního zástupce školy
 • Výroční zpráva o činnosti školy - Výroční zpráva  a  Výroční zpráva o poskytování informací.
 • Školní řád - zde (včetně Dodatku)
 • Rozvrh vyučovacích hodin - v systému Bakaláři (přístup umožněn žákům a zákonným zástupcům)
 • Dokumenty BOZP a PO - - v elektronické podobě k nahlédnutí u statutárního zástupce školy
 • Účetní majetková a hospodářská dokumentace  - v listinné podobě k nahlédnutí v ekonomickém úseku školy
 • Soubor vnitřních předpisů a směrnic -  v elektronické podobě k nahlédnutí u statutárního zástupce školy

- dokumenty nepodléhající zveřejnění, do kterých je umožněno nahlédnout pouze při prokázání oprávněného zájmu (zejména zákonným zástupcem dítěte) - nahlížení může proběhnout formou předložení částečně anonymizované kopie dokumentu v případě, že dokument obsahuje též údaje, do kterých nahlížející není oprávněn nahlédnout

 • Knihu úrazů a záznamy o úrazech žáků, popřípadě lékařské posudky – v elektronické podobě na intranetu školy
 • Třídní kniha, která obsahuje průkazné údaje o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu – elektronická podoba TK v systému Bakaláři
 • Doklady o přijímání žáků a uchazečů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování – v listinné/elektronické podobě ve studijním oddělení po dohodě se statutárním zástupcem
 • Záznamy z pedagogických rad – v elektronické podobě na intranetu školy
 • Plán hospitační a kontrolní činnosti, záznamy o provedených hospitacích a kontrolních zjištěních – v listinné podobě v ředitelně školy
8.2/ Rozpočet 

V probíhajícím školním roce se škola řídí přiděleným rozpočtem, který je k nahlédnutí zde.

Výsledky hospodaření za uplynulý rok jsou obsaženy ve Výroční zprávě.

9/ Žádosti o informace

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace podle zákona 106/99 Sb., v platném znění

Žádost o poskytnutí informace

1. Žádost o poskytnutí informace se podává ústně, písemně nebo v elektronické podobě.

2. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

10/ Příjem žádostí, stížností a dalších podání

Postup při podávání a vyřizování písemných žádostí o poskytnutí informace

1. Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt.

2. Z podání musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určeno a kdo jej činí. U podání v elektronické podobě musí být uvedena příslušná identifikace žadatele. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu tohoto zákona a žádost se odloží.

3. Povinný subjekt posoudí obsah žádosti :

a. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti,

b. v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů žadateli,

c. nerozhodne-li o odmítnutí žádosti podle §15 zákona, poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti podle písmena a), a to písemně.

4. O postupu při poskytování informace se pořídí záznam.

5. Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů vyjmenovaných v zákoně, nejvýše však o deset dní.

6. Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti

1. Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.

Odvolání

1. Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.

2. Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.

3. Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem.

Vyřizování stížností

Ve škole stížnosti přijímá, ústředně eviduje a zajišťuje jejich správné a včasné vyřizování studijní oddělení školy. Tím není dotčena povinnost ostatních vedoucích přijímat stěžovatele.

Přijímání stížností

1. Ústní stížnost – pokud nelze vyřídit ihned při podání, musí příjemce sepsat záznam, předložit jej stěžovateli k podpisu a zabezpečit bez zbytečného odkladu jeho předání do studijního oddělení školy, kde bude stížnost řádně zaevidována a označena.

2. Stížnost písemná doručená osobně – provede se potvrzení příjmu písemnosti a řádné zaevidování ve studijním oddělení školy. Stížnost se následně předá vedení školy.

3. Stížnost písemná doručená poštou nebo elektronickou poštou – po zapsání do evidence ve studijním oddělení školy bude stížnost předána vedení školy.

Stížnosti se přijímají každý pracovní den v obvyklé pracovní době.

Údaje o stížnostech jsou ochraňovány podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech, v platném znění.

Termín vyřízení stížnosti

1.Stížnost, jejíž prošetření a vyřízení náleží do působnosti jiného orgánu nebo organizace, postoupí ředitel těmto orgánům a organizacím k přímému vyřízení do 5 dnů ode dne přijetí a vyrozumí o tom stěžovatele.

2. Stížností, které není třeba prošetřovat na místě nebo na podkladě vyjádření, popřípadě spisového materiálu jiné organizace, musí být vyřízeny (prošetřeny) do 10 dnů ode dne, kdy byly doručeny škole.

3. Stížnosti, které nelze vyřídit (prošetřit) do 10 dnů ode dne jejich doručení, musí být vyřízeny (prošetřeny) nejdéle do 30 dnů ode dne, kdy byly doručeny. Tuto lhůtu lze překročit jen ve výjimečných případech. O důvodech musí být uvědomen stěžovatel a organizace, která stížnost postoupila k prošetření nebo si vyžádala zprávu o jejím vyřízení.

Vyřizování stížností

1. Škola vyřizuje jednak stížnosti došlé přímo na školu, dále stížnosti postoupené zřizovatelem a Ministerstvem školství, případně z jiných organizací.

2. Škola vyřizuje stížnosti směřující proti pedagogům a zaměstnancům školy. Ve svém postupu při šetření vychází ředitelka z kompetencí vedoucích zaměstnanců vyplývajících z organizačního řádu školy.

3. Stížnosti na výsledky vzdělávaní a jeho průběh, na personální a materiálně technické podmínky vzdělávací činnosti řeší ředitelka školy, případně ČŠI, stížnosti na řídící práci ředitelů škol postoupí ředitelka k prošetření a vyřízení zřizovateli.

4. Ostatní stížnosti na učitele, vychovatele, učitele odborného výcviku a ostatní zaměstnance prošetřuje a vyřizuje ve své působnosti ředitelka školy.

5. Pokud škola obdrží stížnost, jejíž šetření je třeba jen zčásti v pravomoci ředitelky, potvrdí příjem stížnosti stěžovateli a sdělí mu, které body stížnosti prošetří. Současně jej bude informovat, komu postupuje další část stížnosti k prošetření a vyřízení.

6. Je nepřípustné postupovat stížnosti k prošetření nebo vyřízení útvarům a pracovníkům, proti kterým stížnost směřuje. Stížnosti na vedoucí pracovníky se postupují k prošetření nebo vyřízení vždy příslušnému nadřízenému orgánu.

Stížnost se považuje za vyřízenou, jakmile po jejím prošetření byla učiněna opatření potřebná k odstranění zjištěných závad a stěžovatel byl o tom vyrozuměn.

11/ Opravné prostředky

Opravné prostředky lze podávat na adrese: Jesenická 3067/1, 106 00 Praha 1, tel.: 222 351 043

Opravné prostředky je třeba podat písemně osobním podáním do studijního oddělení nebo zasláním poštou na uvedenou adresu. K podání opravných prostředků lze rovněž využít mailovou adresu: info@ssesp10.cz.

Lhůta podání opravného prostředku je stanovena v poučení příslušného rozhodnutí.  Většinou lze opravný prostředek podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, pokud není v rozhodnutí nebo právním předpisem stanoveno jinak.

12/ Formuláře 

Formuláře naleznete v jednotlivých sekcích na stránkách školy  pro studenty, přijímací řízení, dokumenty.

13/ Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Vymezení pravomocí a působnosti ředitelky školy (§ 164 a následující zákona 561/2004 Sb., školský zákon)

1. Ředitelka řídí školu, plní povinnosti vedoucího organizace a jmenuje a odvolává své zástupce a další vedoucí pracovníky. Ředitelka odpovídá za splnění učebních plánů a učebních osnov, za odbornou a pedagogickou úroveň výchově vzdělávací práce školy a za efektivní využívání svěřených hospodářských prostředků; odpovídá za vytvoření podmínek pro činnost školské rady, pro výkon školní inspekce a přijetí následných opatření, kontroluje práci pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků a studijní výsledky žáků. Ředitelka odpovídá za zpracování a zpřístupnění veřejnosti výroční zprávy o činnosti a hospodaření školy a předkládá tuto zprávu radě školy. Ředitelka je povinna účastnit se jednání rady školy, je-li přizvána radou školy. Ředitelka školy zajišťuje, aby zákonní zástupci nezletilého žáka a zletilí žáci byli informováni o průběhu vzdělávání a výchovy žáka.

2. Ředitelka rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy v souladu s ustanoveními zákona č. 500/2004, Sb., správní řád v těchto případech (§ 165 odst. 2 zákona 561/2004 Sb.)

a. přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle §17 odst. 3 a povolení individuálního vzdělávacího plánu podle §18

b. přijetí ke vzdělávání ve střední škole podle §59 a následujících

c. přestupu, změně oboru vzdělání a přerušení vzdělávání podle §66

d. opakování ročníku po splnění povinné školní docházky podle §66 odst. 7

e. snížení nebo prominutí úplaty za poskytování vzdělávání a školských služeb podle §123 odst. 4

f. podmíněného vyloučení a vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení podle §31 odst. 2 a 4

g. uznání dosaženého vzdělání podle §70

3. Ředitelka může podle místních potřeb a podmínek na základě požadavků orgánů, které zřídily školu nebo školské zařízení, popřípadě jiného subjektu, upravit výchovně vzdělávací proces školy v rozsahu stanoveném učebními plány. Pokud tato úprava vyvolá zvýšené náklady, ředitelka stanoví jejich výši a způsob úhrady projedná se zřizovatelem.

4. Odvolat se lze proti rozhodnutím ředitelky školy:

a. která jsou uvedena výše pod č. 2 písm. a) a c) – g);

b. přijetí nebo nepřijetí ke studiu podle č. 2 písm. b)

Odvolání se podává prostřednictvím ředitelství školy k místně příslušnému školskému úřadu do 15 dnů od doručení Rozhodnutí v případě a) a c) – g), do 3 pracovních dnů od doručení Rozhodnutí v případě b).

5. Jestliže má žák nebo zástupce žáka pochybnosti o správnosti klasifikace na konci prvního nebo druhého pololetí, může do tří dnů ode dne, kdy se dozvěděl o jejím výsledku požádat ředitelku školy o přezkoušení; je-li vyučujícím ředitelka školy, může být požádán o přezkoušení žáka školský úřad. Přezkoušet žáka nelze, byl-li žák v klasifikačním období z vyučovacího předmětu, jehož klasifikace je napadána, již komisionálně zkoušen.

K řešení ostatních životních situací je možné použít portál veřejné správy.

14/ Nejdůležitější předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, kterými se ředitelka školy při výkonu své působnosti řídí:

 • zákon č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění;
 • zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění;
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění;
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění;
 • zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění;
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění;
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění;
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění;
 • zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění;
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění;
 • zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění;
 • vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění;
 • vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, v platném znění;
 • vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, v platném znění;
 • vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, v platném znění;
 • vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, v platném znění;
 • vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v platném znění;
 • vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v platném znění;
 • vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění;
 • vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, v platném znění;
 • vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou ve znění pozdějších předpisů;
 • vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů;
 • vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů;
 • vyhláška č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění;
 • vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, v platném znění;
 • vyhláška MZd č. 180/2015 Sb., o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích), v platném znění;
 • vyhláška MZd č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění;
 • vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění;
 • nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické, přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, v platném znění;
 • nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, v platném znění;
 • nařízení vlády č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě;
 • nařízení vlády č. 341/2017  Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění.

Výše uvedené předpisy jsou k nahlédnutí ve studijním oddělení školy, termín bude stanoven po vzájemné dohodě.

15/ Sazebník úhrad za poskytování informací 

Tento sazebník stanoví v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a ustanovením § 10 odst. 3 a 4 zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, výši úhrad za poskytování informací podle těchto zákonů.


Sazebník úhrad:

1. Pořízení kopií a opatření technických nosičů dat

a) cena kopie, je-li informace poskytována formou fotokopie, činí
• černobílá
formát A4
- jednostranná kopie 2,- Kč
- oboustranná kopie 3,- Kč
formát A3
- jednostranná kopie 3,- Kč
- oboustranná kopie 4,- Kč
• barevná
formát A4
- jednostranná kopie 8,- Kč
- oboustranná kopie 14,- Kč
formát A3
- jednostranná kopie 16,- Kč
- oboustranná kopie 28,- Kč

b) cena technického nosiče dat, je-li informace poskytována formou záznamu na technickém nosiči, a to:
• CD ROM 50,- Kč
• DVD ROM 50,- Kč

c) cena počítačového výstupu, je-li informace poskytována formou počítačového tisku
• běžný formát A4 černobílý 2,- Kč/stránka
• běžný formát A4 barevný 4,- Kč/stránka

2. Náklady na odeslání informací žadateli

• poštovné, je-li informace na vyžádání zasílána poštou, dle sazebníku poštovních služeb

3. Osobní náklady -  přesáhne-li doba zpracování a vyhledání informace 1 hod. a za každou další započatou hodinu 150,00 Kč/hod.

4. Pokud je požadovaná informace obsažena v publikaci nebo tiskovině vydávané školou, předškolním nebo školským zařízením, hradí se náklady ve výši ceny příslušného výtisku.

5. Nepřesáhne-li částka za poskytnutí informací 50,- Kč, budou poskytnuty zdarma.

Podmínky vybírání úhrad:

Náklady spojené se zpřístupňováním informací, vyčíslené dle výše uvedeného sazebníku je nutno zaplatit nejpozději při předání informací žadateli, a to v hotovosti v pokladně školy nebo výjimečně bezhotovostním převodem z účtu vedeného u peněžního ústavu na účet školy, a to pouze v případě, kdy informace je zasílaná poštou, a to vždy předem.

16/ Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva  a Výroční zpráva o poskytování informací.

17/ Licence, Vzory licenčních smluv
 • Licence Microsoft v programu OVS ES pro školy
18/ Seznam oznámení o poskytnutých informacích podle §5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
19/ Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žádná rozhodnutí o výši úhrad vydaná podle zákona o svobodném přístupu k informacím v případě stížnosti nebyla ve vztahu k povinnému subjektu za poslední dva roky vydána.

Povinně zveřejňované informace


Název školy
Střední škola elektrotechniky a strojírenství

Sídlo školy
Jesenická 3067/1, Záběhlice (Praha 10),
106 00 Praha

Kontaktní údaje
Tel.: +420 222 351 041
e-mail: info@ssesp10.cz

ID datové schránky: 5mcbyep

IČ: 00639133

DIČ: CZ00639133

REDIZO: 600006638

IZO školy: 000 639 133

IZO ředitelství: 600 006 638

IZO výdejny stravy: 110 350 944

Právní forma školy:
Příspěvková organizace

Zřizovatel školy
Hlavní město Praha