iKAP 2 – Komplexní program rozvoje klíčových oblastí pražského školství

Věra Lencová Projekty

Výzva č. č. 02_19_078 pro Implementaci KAP II v prioritní ose 3 OP

Evropské fondy - loga

Od 1.1.2022 do 30.11.2023 je SŠES realizátorem projektu s názvem:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  jako Řídící orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) na základě žádosti v rámci Výzvy č. 02_19_078 pro Implementaci KAP II v prioritní ose 3 OP (dále jen „výzva“) rozhodlo o poskytnutí dotace na projekt s názvem „iKAP 2 – Komplexní program rozvoje klíčových oblastí pražského školství“  s registračním číslem: „CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021047“.

Škola je v rámci projektu zapojena do těchto aktivit:

7b: Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ/VOŠ
7d: Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem