Obnova strojového parku a IT

sses praha 10 Projekty

Obnova strojového parku a IT, OPPPR Operační program Praha – pól růstu ČR

 

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000397

Operační program: Operační program Praha – pól růstu ČR, OPPPR

Výzva: 07_16_036, 20. výzva SC 4.1 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol

Předpokládaná výše CZV: 2,5 mil. Kč

Fyzická realizace projektu: od 01. 05. 2018 do 31. 12. 2018

 

Cíl/výstup projektu:

Cílem projektu je modernizace vybavení pro odborný výcvik strojírenských oborů Střední školy elektrotechniky a strojírenství a modernizace IT infrastruktury. Projekt přispěje k rozvoji klíčových kompetencí žáků v technických a řemeslných oborech a zvýší tak jejich budoucí uplatnitelnost na trhu práce, či v navazujícím studiu na vysoké škole.

Specifické cíle projektu lze rozklíčovat následujícím způsobem:

A. Zlepšit podmínky pro výuku pro žáky a pedagogické pracovníky a to modernizací a obnovou vybavení pracovišť praxe a odborného výcviku moderními stroji a přístrojovou technikou.

B. Udržet krok s vývojem nových technologií v průmyslové sféře a tím zvýšit uplatnitelnost absolventů na pracovním trhu, příp. je kvalitně připravit na další navazující studium.

C. Posílení atraktivity studia na SŠES nejen pro současné, ale i budoucí žáky.

D. Zajistit dostatečnou konektivitu školy v návaznosti na rozvoj klíčových kompetencí žáků v oblasti technických a řemeslných oborů.

Cílů bude dosaženo pořízením vybavení – strojů pro odborný výcvik strojírenských oborů školy a pořízením IT infrastruktury. Cíle budou naplněny nejpozději do předpokládaného termínu ukončení realizace projektu, tj. do 31. 3. 2018.

 

Dílčí cíle a výsledky:

1) Obnova přístrojového vybavení pracovišť praxe a odborného výcviku

Výsledek: Výsledkem bude obnovené technické a přístrojové vybavení dílen pro odborný výcvik (konzolové frézky a soustruhu). Dílny budou vybaveny moderními přístroji, které se používají v praxi v průmyslových firmách.

2) Zlepšení konektivity školy

Výsledek: Server bude plně odpovídat nárokům dnešní doby na zajištění bezproblémového chodu sítě školy, přispěje výraznou měrou ke zvýšení rychlosti přenášených dat a jejich ochraně. Zařízení bude využíváno s ohledem na svůj charakter pro všechny vyučované obory školy.

 

Šablony:

OPVVV, Výzva č. 02_16_042 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I

Od 1.9.2017 do 31.8.2019 je SŠES realizátorem projektu s názvem: „Zvyšování kvality vzdělávání na SŠES Praha“,reg.č.CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_ 042/0005226 v rámci Výzvy č. 02_16_042 – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

Více informací o projektu ZDE.