Operační program PRAHA – PÓL RŮSTU ČR – Výzva 54

Věra Lencová Projekty

Výzva č. 54 – Operační program Praha – Pól růstu ČR

SŠES je realizátorem projektu SŠE Elektro 54 (č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071
/0002008) od 1.1.2021 do 31.12.2022.

Škola je v rámci projektu zapojena do těchto aktivit:

3.1 Projektová výuka
Třídní projekt jednorázový pro 1 třídu (45 min. projektové výuky pro 1 třídu v týmu pedagog a odborník).
Zaměření projektu:  Propojování aktivit multikulturní výchovy s průřezovými tématy environmentální výchova a výchova v globálních souvislostech
4.2 Stáže pedagogických pracovníků
Jednotka zahrnuje účast pedagogického pracovníka na čtyřdenní zahraniční stáži / celkem 24 hodin řízených aktivit v hostitelské škole.
5.1 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí ve školách
Jednotka je koncipována jako 2 setkání rodičů a zákonných zástupců s expertem a zástupcem školy v ideálně min. 2 hodinách.
Plánované zaměření tematických setkání s rodiči za účasti externího odborníka:
– interkulturní, globální a rozvojové vzdělávání,
– prezentace aktivit projektu (informace o podpoře dětí s OMJ, zkušenosti ze zahraničních stáží)
5.2 Komunitně osvětová setkávání
Komunitně osvětové setkání 2 hodinové (jedno min. 2 hodinové komunitní osvětové setkání pro min. 8 účastníků z řad rodičů, přátel školy a veřejnosti za pomoci odborníka nebo odborného týmu).
Zaměření komunitně osvětového setkání:
– multikulturní zaměření

 

Realizace bodu 3.1: 

Dne 12.10.2022 proběhla v rámci projektu SŠ Elektro – Výzva 54 projektová výuka ve třídě ML2. Tématem byl „Vzdělávací systém ve vybraných zemích“. Cílem projektu byl výstup v podobě interaktivních cvičení. V úvodu proběhla krátká přednáška a diskuse s odborníkem. Během první části výuky žáci vyhledali informace o vzdělávání v Kazachstánu, na Ukrajině, ve Vietnamu, na Slovensku a v Bulharsku. V druhé části informace zpracovali do interaktivních cvičení ve formě přiřazovacích cvičení a her. Ve třetí části jejich výstupy otestovali žáci čtvrtého ročníku a vybraní pedagogové. Výstupy budou využity na připravovaném komunitním setkání, které je naplánováno na 1.12.2022. Zároveň žáci svůj projet představí na dnech otevřených dveří, které škola pořádá již od října.

 

Realizace bodu 4.2:

V rámci výzvy č.54 se v termínu 4.12 – 9.12.2022 čtyři učitelé strojírenských oborů účastnili zahraniční stáže v Kežmaroku. Stáž probíhala na SOŠ Garbiarská a gymnáziu Hviezdoslavova. Stáž byla velmi zajímavá a přínosná. Práce s žáky s OMJ a přístup inkluze na hostitelských školách byla velmi inspirativní. Možnost rozhovorů se žáky a kolegy z hostitelských škol umožnila učitelům naší školy získat nové poznatky a zkušenosti s inkluzivním vzděláváním ve značně multikulturním regionu, kde má tato forma vzdělávání dlouholetou tradici. Učitelé měli také možnost seznámit se s legislativním rámcem vzdělávání na Slovensku, vybavením škol, řešení problémů s inkluzivním vzděláváním a porovnat benefity i omezení s legislativním rámcem v České Republice. Nabyté zkušenosti budou sdílet s kolegy a dále využívat ve své pedagogické praxi.

Prezentace stáže

(Ing. Bc. Lucie Franková)