Školní výdejna jídel

Jídelna Jesenická 1

Školní stravování zajišťuje škola žákům v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), §119 a §122, odst. 2 a s vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platných zněních.

 

Škola poskytuje žákům denního studia (teoretické výuky či odborného výcviku) po dobu jejich pobytu ve škole obědy. Žáci mají možnost v objektu školy Jesenická 1 odebírat jeden oběd (polévka, hlavní jídlo, čaj) ve školní výdejně jídel v Jesenické ulici. Organizace výdeje jídel se řídí provozním řádem této výdejny.

 

Zájemci o stravování zašlou vždy k 20. kalendářnímu dni měsíce předcházejícího měsíci odběru obědů zálohu ve výši předpokládaného množství odebíraných obědů (doporučená částka je 1000,- Kč) na účet školy, přičemž je každý plátce povinen uvést přidělený variabilní symbol pro identifikaci platby. Číslo účtu a variabilní symbol obdrží studenti při registraci u pí Lencové (č. kanceláře 223). K registraci je třeba mít sebou Opencard, Lítačku, ISIC kartu nebo kartu SŠES (bílá karta).

Objednávání obědů probíhá prostřednictvím kartového systému, případně Internetu vždy do 13.00 hod. na následující dny. V objednávkovém boxu umístěném ve školní výdejně objednávají strávníci obědy do 13.00 hod. na následující den, případně i další dny. Pro objednávání obědů přes Internet obdrží žák vygenerovaný přístupový kód při registraci. Pomocí Internetu lze obědy objednat online pomocí přístupového kódu (také do 13:00).

Odhlašování obědů probíhá stejným způsobem, avšak s tím, že oběd je třeba odhlásit vždy den předem do 13.00 hod. Systém nedovolí strávníkovi objednávat stravu tzv. „na dluh“. Doporučujeme sledovat a udržovat dostatečný kredit na účtu obědů. Aktuální zůstatek zjistí strávník v objednávkovém boxu nebo po přihlášení do internetové aplikace objednávání obědů.

Řádně zaplacená záloha na obědy neznamená automatické přihlášení jednotlivého oběda. Objednání oběda je nutné provést pro každý den samostatně.

Jednotná cena za oběd pro žáka je stanovena na 45,- Kč a tuto částku hradí žák v plné výši (náklady na potraviny).

Vyúčtování záloh bude prováděno  2x  za školní rok, a to vždy k 31. 1. a 30. 6. příslušného školního roku, na základě skutečně odebraných obědů. Případné nedoplatky žáci uhradí neprodleně na účet školy nebo v hotovosti v pokladně školy.

Škola má povinnost označovat v jídelním lístku sledované alergeny.  Tyto jsou uvedeny na jídelníčku v číselné podobě. Tabulka sledovaných alergenů je k nahlédnutí na nástěnce v jídelně školy a je ke stažení zde.

Směrnice ředitelky školy ke školnímu stravování zde.

Kontakt:

Věra Lencová, kancelář 223
vera.lencova@ssesp10.cz
+420 222 351 054Image

Chceš si objednat jídlo?

Podívej se, co bude k obědu

Jídelníček